INFORMACJA RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

Hombre Service z ograniczoną odpowiedzialnością

adres:
ul. Chmielewskiego 5b w Sopocie 81-721 („ADO”). 

Z Administratorem Danych Osobowych, można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: ado@hombre.pl – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną [art. 6 ust.1 lit. b) RODO];

2) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na administratora w szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 t.j. z dnia 2018.11.14); ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. z dnia 2018.02.20) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 t.j. z dnia 2018.04.27) [art. 6 ust.1 lit. c) RODO];

3) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą
z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego ww. roszczeń oraz obrona przed tymi roszczeniami [art. 6 ust.1 lit. f) RODO];